PHP - Operatörler | PHP Operatörleri

PHP – Operatörler | PHP Operatörleri

PHP Operatörleri

PHP operatörleri, PHP içinde değişkenler arasındaki matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan simgelerdir. Aşağıda PHP’de kullanabileceğiniz bazı operatörlerin bir listesi verilmiştir:

 • Aritmetik operatörler:
  • Toplama (+)
  • Çıkarma (-)
  • Çarpma (*)
  • Bölme (/)
  • Mod (%)
 • Atama operatörleri:
  • Atama (=)
  • Toplamak için atama (+=)
  • Çıkarmak için atama (-=)
  • Çarpmak için atama (*=)
  • Bölmek için atama (/=)
  • Mod almak için atama (%=)
 • Karşılaştırma operatörleri:
  • Eşittir (==)
  • Eşit değil (!=)
  • Daha büyük (> )
  • Daha küçük (< )
  • Daha büyük veya eşit (>=)
  • Daha küçük veya eşit (<=)
 • Mantıksal operatörler:
  • ve (&&)
  • veya (||)
  • değil (!)
 • Özel operatörler:
  • Örneklem (instanceof)
  • Değişken türü (typeof)
  • Değişken tanımlı mı? (isset)
  • Değişken boş mu? (empty)
 • Aritmetik operatörler: Aritmetik operatörler, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod (%) operatörleri aritmetik işlemler için kullanılır. Örnek olarak, a = 4, b = 2 olsun. “a + b” ve “a – b” ifadelerinin sonucu 6 ve 2 olacaktır.
 • Atama operatörleri: Atama operatörleri, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Örneğin, atama (=) operatörü, bir değişkene bir değer atamak için kullanılır. Örnek olarak, a = 4 ifadesi, a değişkenine 4 değerini atar. Ayrıca, toplamak için atama (+=), çıkarmak için atama (-=), çarpmak için atama (*=), bölmek için atama (/=) ve mod almak için atama (%=) gibi atama operatörleri de mevcuttur. Örnek olarak, a = 4 olsun, a += 2 ifadesi a değişkeninin değerini 6 yapar
 • Karşılaştırma operatörleri: Karşılaştırma operatörleri, değişkenler arasındaki ilişkiyi kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, eşittir (==), eşit değil (!=), daha büyük (>), daha küçük (<), daha büyük veya eşit (>=) ve daha küçük veya eşit (<=) gibi operatörler kullanılır. Örnek olarak, a = 4, b = 2 olsun. “a> b” ifadesi true, “a <b” ifadesi false olacaktır.
 • Mantıksal operatörler: Mantıksal operatörler, mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, ve (&&), veya (||) ve değil (!) gibi operatörler kullanılır. Örnek olarak, a = true, b = false olsun. “a && b” ifadesi false olacaktır.
 • Özel operatörler: Özel operatörler, özel durumlar için kullanılır. Örneğin, Örneklem (instanceof) operatörü, bir nesnenin belirli bir sınıftan türetilip türetilmediğini kontrol etmek için kullanılır. Değişken türü (typeof) operatörü ise, bir değişkenin türünü döndürür. Değişken tanımlı mı? (isset) operatörü ise, bir değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder. Değişken boş mu? (empty) operatörü ise, bir değişkenin boş olup olmadığını kontrol eder.

Bu operatörlerin nasıl kullanılacağına dair daha detaylı örnekler ve kullanımı için PHP dokümantasyonlarını okuyabilirsiniz.

Ayrıca, PHP operatörlerinin kullanımının yanı sıra, programlamada kullanılan diğer konuların da öğrenmeniz önerilir, örneğin döngüler, fonksiyonlar, diziler ve nesneler gibi.

 • Ternary Operatör (?:): Ternary operatör, kısa bir şekilde if-else yapısının kullanımını sağlar. Bu operatör, “?:” şeklinde kullanılır ve üç parçadan oluşur. İlk parça, koşul ifadesidir, ikinci parça koşul true olduğunda gerçekleşecek olan işlem ve üçüncü parça ise koşul false olduğunda gerçekleşecek olan işlemdir. Örneğin, ( x > y ) ? x : y işlemi x y’den büyükse x’i, y’den küçükse y’i döndürür.
 • Null Coalescing Operatör (??): Null Coalescing operatörü, bir değişkenin null olup olmadığını kontrol eder ve null değilse değerini geri döndürür. Eğer değişken null ise, sağ tarafındaki değer geri döndürülür. Örneğin, $result = $_GET[“key”] ?? “default”; bu işlem $_GET[“key”] değişkeni null değilse onun değerini, null ise “default” değerini döndürür.
 • Spaceship Operatör (<=>): Spaceship operatörü, iki değişkenin karşılaştırmasını yapar. Eğer sol tarafdaki değer daha büyük ise 1, eşit ise 0, daha küçük ise -1 döndürür. Örneğin, $a <=> $b; bu işlem $a ile $b’yi karşılaştırır ve sonucu geri döndürür.
 • Execution Operatör (“): Execution operatörü, içine yazılan komutu sistem tarafından çalıştırır ve geri dönen değeri geri döndürür. Örneğin, $output = ls -la; bu işlem “ls -la” komutunu çalıştırır ve geri dönen değeri $output değişkenine atar.
 • Type Operatör (typeof): typeof operatörü, bir değişkenin türünü geri döndürür. Örneğin, $a = 5; echo typeof $a; bu işlem int yazdırır.
 • Error Control Operatör (@): Error Control operatörü, hataların görünürlüğünü kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, @fopen(‘nonexistent.txt’, ‘r’); bu işlem eğer dosya yoksa hata üretmez.
 • Execution Operatör (“): Execution Operatörü, içine yazılan komutu sistem tarafından çalıştırır ve geri dönen değeri geri döndürür. Örneğin, $output = ls -la; bu işlem “ls -la” komutunu çalıştırır ve geri dönen değeri $output değişkenine atar.
 • Bitwise Operatörler: Bitwise Operatörler bit seviyesinde işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, & (and), | (or), ^ (xor), << (shift left), >> (shift right) ve ~ (not) gibi operatörler mevcuttur. Örneğin, $a = 60; $b = 13; echo $a & $b; bu işlem 12 yazdırır.
 • Array Operatörler: Array operatörleri diziler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır. Örneğin, + (union), == (equality), === (identity), != (inequality), <> (inequality) ve <=> (spaceship) gibi operatörler mevcuttur. Örneğin, $a = [1, 2, 3]; $b = [4, 5, 6]; $c = $a + $b; bu işlem $c dizisi [1, 2, 3, 4, 5, 6] değerini alır.
 • Execution Operatör (“): Execution Operatörü, içine yazılan komutu sistem tarafından çalıştırır ve geri dönen değeri geri döndürür. Örneğin, $output = ls -la; bu işlem “ls -la” komutunu çalıştırır ve geri dönen değeri $output değişkenine atar.
 • Execution Operatör (“): Execution Operatörü, içine yazılan komutu sistem tarafından çalıştırır ve geri dönen değeri geri döndürür. Örneğin, $output = ls -la; bu işlem “ls -la” komutunu çalıştırır ve geri dönen değeri $output değişkenine atar.

PHP’de daha birçok operatör bulunmaktadır. Her birinin farklı bir amacı ve kullanımı vardır. Bu operatörlerin nasıl kullanılacağına dair daha detaylı örnekler ve kullanımı için PHP dokümantasyonlarını okuyabilirsiniz. PHP ile ilgili diğer yazılar için tıklayınız.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir